Đại Tây Dương

Cầu Clachan cho phép du khách băng qua dòng nước của Đại Tây Dương trong vài giây.

09:34, 04/05/2020